Skontaktuj

się z nami

tel. 512 388 507

Regulamin

I. Zamówienia

1. Złożenie zamówienia możliwe jest na kilka sposobów:
- drogą mailową: biuro@gardentoys.pl
- pocztą, na adres: Garden Toys Magdalena Chudzyńska, Teofile 1F 05-155 Leoncin
- faxem: (22) 785 60 03
- przez sklep internetowy: www.gardentoys.com.pl
2.Zamówienie powinno zawierać następujące dane :

- nazwę artykułu,

- pełną nazwę Zamawiającego,

- adres Zamawiającego,

- numer telefonu lub adres mailowy (dla ułatwienia kontaktu)

- adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamawiającego.

II. Realizacja zamówień

1. Dostawa zamówionego towaru następuje w terminie od 7 do 30 dni od daty zamówienia.
W okresach przedświątecznych czas realizacji może ulec wydłużeniu
2. W celu sprawdzenia stanu realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez email lub telefonicznie ze Sklepem, gdzie uzyska się informację o stopniu zaawansowania w kompletacji zamówienia.

III. Ceny

1. Ceny podane przy produktach są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Przy każdym produkcie w katalogu podane jest czy cena zawiera koszty montażu.
2. Koszty transportu jeśli nie są podane w katalogu wyliczane są indywidualnie w zależności od miejsca dostawy i wagi artykułu w takim przypadku zalecamy kontakt z firmą w celu ich ustalenia.

IV. Forma płatności

1. Tradycyjnie przelewem – przedpłata na konto bankowe Mbank 83114020040000370275015254 w treści należy wpisać dokładną nazwę zamówionego towaru. Procedurę realizacji zamówienia uruchamiamy po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Po wpłynięciu należności na nasze konto towar zostaje wysłany wraz z dowodem zakupu. 2. Za pobraniem za pośrednictwem Poczty Polskiej. 3. Wystawiamy fakturę VAT do każdego zakupu. 4. Placówkom publicznym ( szkoły, przedszkola, urzędy, spółdzielnie mieszkaniowe itp. ) proponujemy 14 dniowy termin płatności.

W sprawie negocjacji warunków zamówienia prosimy o kontakt

 

V. Dostawa towarów

1. Dostawy produktów zamawianych na naszej stronie realizowane są na terytorium całego kraju, na indywidualnych warunkach możliwa jest wysyłka towaru za granicę Polski.
2. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości paczki przy kurierze oraz sprawdzenia czy przesyłka nie jest uszkodzona. Jeżeli są oznaki (widoczne lub słyszalne) uszkodzenia paczki obowiązkiem kupującego jest sporządzenie protokołu szkody. Zewnętrzne opakowanie przesyłki nie musi posiadać oznak uszkodzenia by towar w środku był zniszczony. Protokół musi być sporządzony przez klienta oraz podpisany przez kuriera który doręczył przesyłkę z datą identyczną jak data doręczenia.

VI. Gwarancja i procedura reklamacyjna

1 . Gwarancją objęte są wszystkie towary sprzedawane na naszych aukcjach. Gwarancji nie podlegają towary nieprawidłowo użytkowane lub niewłaściwie zamontowane. Podstawą gwarancji jest oryginalny dowód zakupu.
2. W momencie zgłoszenia reklamacji Klient, może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji m. in. dokumentacji zdjęciowej lub o przesłanie reklamowanego towaru do Sklepu wraz dowodem zakupu, o ile okaże się niezbędny do identyfikacji transakcji. W razie konieczności przesłania towaru do Sklepu powinien on zostać należycie opakowany w sposób gwarantujący odpowiednią ochronę podczas transportu do Sklepu.
3. W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany  mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przypadku uznania reklamacji w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
4. W sytuacji opisanej w pkt. 3, Sklep może za zgodą klienta zaoferować mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
5. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną Sklep przedstawi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji oraz niezwłocznie odeśle reklamowany towar.
6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca Klientowi natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, chyba że wcześniej ustalono, iż Sklep pokrywa koszty wysłania przez klienta towaru do Sklepu.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy i zwroty

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży: „Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z zachowaniem 10 (dziesięć) dniowego terminu od dnia zawarcia umowy, odstępuje od umowy sprzedaży z dnia……….. zawartej Magdalena Chudzyńska Garden ToysTeofile 1F, 05-155 Teofile. Przedmiotem umowy było (dokładnie określić przedmiot umowy np.) za cenę (wskazać cenę).

2. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi towary w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do Sklepu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu do siedziby Sklepu.
3. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
4. Koszt przesyłki ze zwracanymi towarami ponosi Klient.
5. Sklep dokona w ciągu 14 dni zwrotu płatności kwoty stanowiącej wartość zakupionego sprzętu na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu, tj.Teofile 1F, 05-155 Teofile.

VIII. Zastrzeżenie własności towaru

Towar pozostaje własnością firmy Garden Toys do czasu zapłacenia pełnej należności.

IX. Zmiany

Garden Toys zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych wynikających z potrzeby ciągłego udoskonalania produktów i pojawienia się na rynku nowych, lepszych jakościowo materiałów.

X. Postanowienia końcowe

Mimo dołożenia wszelkich starań firma Garden Toys nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru.
Wszystkie wymienione na stronie internetowej produkty, ich nazwy, opisy oraz kody katalogowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i podlegają ochronie prawnej dysponentów w/w oznaczeń.
Wszelkie zdjęcia produktów i ich opisy nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody firmy Garden Toys.
Złożenie zamówienia na oferowane przez firmę Garden Toys produkty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz równoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.).
Firma Garden Toys zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o których będzie informowała na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2013.
Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Firmy Garden Toys.